adwokat Lębork
Kancelarie świadczą usługi na rzecz klientów indywidualnych, tj. osób fizycznych oraz obsługę prawną przedsiębiorstw.

Z myślą o grupie klientów indywidualnych wyspecjalizowaliśmy się w dziedzinach:
 • prawo rodzinne i osobowe – sprawy o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską i podział majątku dorobkowego byłych małżonków, rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie itp.,
 • prawo cywilne – sprawy o zapłatę, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych, analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • prawo pracy (o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, opiniowanie umów o pracę),
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające (np. udział w postępowaniu egzekucyjnym, sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości),
 • prawo spadkowe (np. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o unieważnienie testamentu),
 • prawo obrotu nieruchomościami (np. sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, zmianę wysokości opłat za użytkowanie wieczyste),
 • prawo karne – (etap postępowania przygotowawczego, obrona związana z tymczasowym aresztowaniem, obrona w postępowaniu przed Sądem, postępowanie wykonawcze - odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w odbywaniu kar, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kar, zamiany kar, wnioskowanie o zastosowanie pozostałych środków probacyjnych)

Usługi kancelarii na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:
 • ustne porady prawne (udzielane na spotkaniu lub przez telefon),
 • pisemne opinie i analizy prawne (w bardziej skomplikowanych stanach prawnych, tj. analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych), sporządzanie na piśmie lub drogą elektroniczną,
 • prowadzenie negocjacji (np. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, z deweloperami, z prokuraturą, w sporach sądowych, itd.),
 • reprezentacja przed sądami w charakterze pełnomocnika procesowego, obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych, przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

W ramach swojej działalności Kancelarie oferują szereg wyspecjalizowanych usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Największym zainteresowaniem cieszy się pomoc prawna w postaci:
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • zakładanie spółek,
 • obsługa spółek,
 • prowadzenie spraw sądowych
W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb danego przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej przedsiębiorstwa jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelarie po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostają w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby składne jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.
STRONA GŁÓWNAO NASZAKRES USŁUGPOMOC PRAWNA ON-LINECENNIKKONTAKT

© 2010 KancelarieLebork.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone
Tworzenie stron www Trójwizja.pl
pomoc on-line kontakt